Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Acte necesare acordării ajutorului pentru incalzirea locuintei 2016-2017

1) Acte necesare acordării ajutorului pentru incalzirea locuintei 2016-2017

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în conformitate cu OUG nr. 27/2013 şi OUG nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, în baza cererii – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoţită de o serie de acte doveditoare.

Cererile şi declarația pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare, se depun Primariei Comunei Vulcana Pandele, până la data de 20 noiembrie 2016. Pentru cererile depuse după această dată, stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna următoare depunerii acestora.
Actele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea subvenţiei la încălzire pentru sezonul rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017 sunt:

1. Acte privind componenţa familiei:
– actele de identitate ale solicitantului şi/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc) sau certificatele de naştere pentru copiii cu vârsta până la 14 ani;
– hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
– actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
2. Acte privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, după caz:
– Salariul şi alte drepturi salariale: adeverinţa eliberată de angajator cu venitul net realizat, în care să fie specificat dacă salariatul primeşte sau nu bonuri, precum şi valoarea acestora;
-Pensii: mandate / talon / extras de cont;
-Indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului: adeverinţa eliberată de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau de instituţia plătitoare / talon plată / extras de cont;
– Indemnizaţii cu caracter permanent/temporar (şomaj): talon de plată.
3. Copie act de proprietate / contract de închiriere / contract de întreţinere/comodat;
4. În cazul persoanelor care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi nu au pe actul de identitate domiciliul la adresa respectivă (studenţi, copii care locuiesc în proprietatea părinţilor), precum şi persoanele care au pe actul de identitate adresa unde locuiesc şi nu sunt proprietari, chiriaşi, moştenitori, succesori – împuternicire legală din partea proprietarului prin care îşi exprimă acordul de a depune cerere şi de a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei;;
6. Factura GDF SUEZ ROMÂNIA pentru încălzirea cu gaze naturale;
7. În cazul copiilor lăsaţi în grija bunicilor – Referitor la minorul care locuieşte cu bunicii, cu părinţii care locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului,copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.
8. Adeverinţa de venit administraţia financiară.
9. Persoanele care deţin autoturisme – cartea autoturismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului);.

NOTĂ:
Veniturile cu caracter nepermanent vor fi notate în formularul de cerere, la categoria „Alte surse de venit” în dreptul codului „79 – Alte venituri” şi vor fi însoţite de declaraţie pe proprie răspundere.
Cererea-declaraţie pe propria răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

Sari la conținut